Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!

Thành viên tuyen.vn

Thành viên được: 7 năm (since 30 Tháng 3, 2011)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: Nguyễn Đức Tuyên
Location:
Website:
Facebook: Tuyen Nguen Duc
Về:

Hoạt động của tuyen.vn

Điểm: 2,860 điểm (hạng #18)
Các câu hỏi: 4
Các câu trả lời: 31 (có 4 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 8
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 0 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 13 bỏ phiếu, 1 rút phiếu

Wall for tuyen.vn

Please log in or register to post on this wall.
...