Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!

Thành viên thaonguyen14012

Thành viên được: 6 năm (since 31 Tháng 7, 2011)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên:
Location:
Website:
Facebook:
Về:

Hoạt động của thaonguyen14012

Điểm: 2,230 điểm (hạng #21)
Các câu hỏi: 20 (trong đó có 1 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 25 (có 1 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 43
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 8 câu hỏi, 17 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 25 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 8 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for thaonguyen14012

Please log in or register to post on this wall.
...