Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!

Thành viên himawari

Thành viên được: 6 năm (since 27 Tháng 4, 2012)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên:
Location:
Website:
Facebook:
Về:

Hoạt động của himawari

Điểm: 1,720 điểm (hạng #27)
Các câu hỏi: 4
Các câu trả lời: 27 (có 1 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 35
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 2 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 2 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 12 bỏ phiếu, 4 rút phiếu

Wall for himawari

Please log in or register to post on this wall.
...