Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!

Thành viên hamchoi

Thành viên được: 7 năm (since 7 Tháng 6, 2011)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên:
Location: Đà Lạt
Website:
Facebook:
Về:

Hoạt động của hamchoi

Điểm: 3,350 điểm (hạng #14)
Các câu hỏi: 22
Các câu trả lời: 30 (có 4 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 30
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 1 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 1 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 26 bỏ phiếu, 1 rút phiếu

Wall for hamchoi

Please log in or register to post on this wall.
...