Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!

Thành viên genshinken66

Thành viên được: 6 năm (since 8 Tháng 11, 2011)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên:
Location:
Website:
Facebook:
Về:

Hoạt động của genshinken66

Điểm: 4,310 điểm (hạng #11)
Các câu hỏi: 0
Các câu trả lời: 70 (có 3 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 17
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 1 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 1 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 25 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for genshinken66

Please log in or register to post on this wall.
...