Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!

Thành viên federik

Thành viên được: 7 năm (since 24 Tháng 1, 2011)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên:
Location:
Website:
Facebook:
Về:

Hoạt động của federik

Điểm: 1,920 điểm (hạng #24)
Các câu hỏi: 18
Các câu trả lời: 23 (có 1 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 16
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 1 câu hỏi, 7 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 7 bỏ phiếu, 1 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 9 bỏ phiếu, 1 rút phiếu

Wall for federik

Please log in or register to post on this wall.
...