Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!

Thành viên Ryusei

Thành viên được: 7 năm (since 8 Tháng 2, 2011)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên:
Location:
Website:
Facebook:
Về:

Hoạt động của Ryusei

Điểm: 2,220 điểm (hạng #22)
Các câu hỏi: 2
Các câu trả lời: 40 (có 1 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 14
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 5 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 5 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 7 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for Ryusei

Please log in or register to post on this wall.
...