Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!

Thành viên King

Thành viên được: 7 năm (since 10 Tháng 2, 2011)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên:
Location:
Website:
Facebook:
Về:

Hoạt động của King

Điểm: 2,080 điểm (hạng #23)
Các câu hỏi: 0
Các câu trả lời: 19 (có 3 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 8
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 2 câu hỏi, 0 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 2 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 15 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for King

Please log in or register to post on this wall.
...