Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!

Thành viên KhiemNI

Thành viên được: 3 năm (since 13 Tháng 5, 2015)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên:
Location:
Website:
Facebook:
Về:

Hoạt động của KhiemNI

Điểm: 3,320 điểm (hạng #15)
Các câu hỏi: 0
Các câu trả lời: 63 (có 2 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 25
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 6 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 5 bỏ phiếu, 1 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 2 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for KhiemNI

Please log in or register to post on this wall.
...