Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!

Thành viên BJm

Thành viên được: 7 năm (since 27 Tháng 5, 2011)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên:
Location:
Website:
Facebook:
Về:

Hoạt động của BJm

Điểm: 3,580 điểm (hạng #13)
Các câu hỏi: 6
Các câu trả lời: 22 (có 6 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 39
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 6 câu hỏi, 20 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 25 bỏ phiếu, 1 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 23 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for BJm

Please log in or register to post on this wall.
...